mso_koupelny_kuchyne
Půjčovna řezačka na obklady a dlažbu


MSO Koupelny Vám chtějí usnadit práci s čím dál většími rozměry obkladů a dlažeb.

Nabízí na půjčení pilu pro řežání velkoformátových materiálů.
Pila F1 Brooklyn má délku řezu 151 cm a tloušťkou řezu až 5cm.


PŘEDMĚT NÁJMU:

ZAP100 - Elektrická řezačka F1 Brooklyn, délka řezu 151 cm, hloubka max. 5 cm
Cena za ztrátu: 82 930 Kč
Kauce ve výši 20 000 Kč
Půjčovné na den 600 Kč

ZAP101 - Řezný kotouč nejtvrdší materilály, SCX250
Cena za ztrátu: 5 546 Kč
Kauce ve výši 2 000 Kč
Půjčovné na den 90 Kč

ZAP102 - Řezný kotouč univerzální, glazované obklady a dlažby, CPH250

Cena za ztrátu: 3 911 Kč
Kauce ve výši 2 000 Kč
Pujčovné na den 90 Kč

ZAP103 - Řezný kotouč, čistý řez pro tvrdé materiály, CPF250

Cena za ztrátu: 4 960 Kč
Kauce ve výši 2 000 Kč
Pujčovné na den 90 Kč

Pozn.: Kauce zaplacená při podpisu smlouvy bude vrácena v plné výši nájemci při vrácení předmětu nájmu a příslušenství bez závad. V opačném případě bude vrácena po posouzení a případném vyrovnání s pronajímatelem.
DOSTUPNOST PILY:
PODMÍNKY SMLOUVY
a) Nájemce a pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapujčení předmětu nájmu (čl. 3) za dohodnuté nájemné. Denní nájemné je nájemné za kalendářní den, včetně dne převzetí. Ceny za nájemné jsou ceny včetně DPH.
b) Pronajímatel předává nájemci předmet nájmu po předchozím přezkoumání a údržbě čistý, kompletní, provozuschopný a bez závad. Elektrické spotřebiče prošly kontrolou a revizí dle ČSN 331600 a 331610. Nájemce tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem.
c) Nájemce se podpisem smlouvy zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen. Dále prohlašuje, že je zdravotně zpusobilý k užívání předmětu a že bude dodržovat předpisy BOZ a používat osobní ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn přenechat předmet nájmu třetí osobě.
d) Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou.
e) V případě poškození nebo nadměrného opotřebení uvědomí nájemce neprodleně pronajímatele a předmět nájmu odstaví. Neohlášení závady v počátečním stádiu s důsledkem následných škod opravňuje pronajímatele k vyúčtování všech nákladů spojených s touto opravou na vrub nájemce.
f) Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu v době nečinnosti proti krádeži a v případě ztráty je povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušnému oddělení policie a výsledek šetrení prokazatelně doručit pronajímateli. Dále je povinen pronajímateli neprodleně uhradit částku, uvedenou ve smlouve v čl. 3 v kolonce „Cena za ztrátu“, v plné výši. Do doby úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat plné nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné plnit.
g) Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčišteném stavu, kompletní, včetne příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování částky za vyčištění podle velikosti a složitosti ve výši od 200,- do 1.000,- Kč.
h) Při překročení smluvené nájemní doby se nájemce zavazuje neprodleně tuto skutečnost pronajímateli oznámit, v opačném případě se nájemce vystavuje nebezpečí podání trestného oznámení o spáchání trestného činu „neoprávněného užívání cizí věci“.
j) Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydlište, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rodné číslo, číslo OP, číslo RP, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“). Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaju. Nájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údaju může ve vztahu k pronajímateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu pronajímatele. Nájemce také souhlasí s pořízením kopie svých osobního dokladů, tedy ke zpracování všech v něm obsažených osobních údaju, které tvoří přílohu této nájemní smlouvy.
k) Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran a to písemně.
l) Nájemce na první straně této smlouvy potvrzuje seznámení s tímto textem. Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou s DPH.